Fara í efni

Bókanir í fundargerð

Lánasjóðurinn leggur áherslu á að áður en gengið er frá lántöku hjá sjóðnum hafi viðkomandi sveitarstjórn og/eða viðkomandi félagi eða stofnun fullnægt þeim formlegu kröfum sem nauðsynlegt er svo lántakan teljist lögmæt. Eitt allra mikilvægasta gagnið í því sambandi er fundargerð fundar þar sem ákvörðun um lántökuna er tekin.

Sveitarstjórnarlögin gera ríkar kröfur til málsmeðferðar sveitarstjórna þegar teknar eru ákvarðanir um fjárhagslegar skuldbindingar. Brestur á því að sveitarstjórn fylgi þessum reglum getur valdið sveitarfélagi tjóni og leitt til þess að viðkomandi sveitarstjórnarmenn þurfi að sæta persónulegri ábyrgð.

Til að tryggt sé að allir sveitarstjórnarmenn, og/eða stjórnarmenn í því félagi eða stofnun sem um ræðir, hafi nauðsynlegar upplýsingar og til tryggingar á því að viðkomandi fundargerð beri með sér að réttum reglum hafi verið fylgt við ákvörðunartöku hefur lánasjóðurinn útbúið staðlaðar fyrirmyndir að tillögum sem hægt er að leggja fyrir fund til afgreiðslu og þar með að færa í fundargerðina.

Þá þarf að skila inn til Lánasjóðsins afriti af undirritaðri fundargerð sveitarstjórnar eftir að lántakan hefur verið tekin fyrir.

Hér að neðan má nálgast fyrirmyndir að orðalagi á tillögum til afgreiðslu á sveitarstjórnarfundi og bókunar í fundargerð þegar sveitarstjórn tekur ákvörðun um lántöku, veitingu ábyrgðar eða veðsetningu tekna vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Í sveitarfélögum þar sem byggðar/bæjarráð hefur heimild frá sveitarstjórn til lántöku innan fjárhagsáætlunar getur bókun um lántöku verið í fundargerð ráðsins, sem síðan er staðfest af sveitarstjórn.

Tillaga að bókun í fundargerð sveitarfélags vegna lántöku og veðs í tekjum sveitarfélagsins.

Ákvörðun um að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins:

Sveitarstjórn sveitarfélags samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. xxx.xxx.xxx,- , með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. 

Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Er lánið tekið til stutt lýsing á tilganginum með lántökunni sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Jafnframt er nafn umboðshafa, kt., titill, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.

 

Tillaga að bókun í fundargerð sveitarfélags vegna einfaldar ábygðar vegna félags eða stofnunar sem sveitarfélagið á.

Ákvörðun um veita einfalda ábyrgð, veðsetningu í tekjum til tryggingar ábyrgð og veiting umboðs til að undirrita lánasamning og taka að sér þær skuldbindingar sem greinir í lánsamningi vegna láns félagsins frá Lánasjóði sveitarfélaga:

Sveitarstjórn sveitarfélags samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns félaginu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. xxx.xxx.xxx-, með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir.

Er lánið tekið til stutt lýsing á tilganginum með lántökunni sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að selja ekki eignarhlut sinn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.

Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut sinn til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.

Jafnframt er nafn umboðshafa, kennitala, titill, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns. 

Tillaga að bókun í fundargerð sveitarfélags vegna einfaldar ábyrgðar vegna félags eða stofnunar sem sveitarfélagið á í samvinnu við önnur sveitarfélög.

Ákvörðun um veita einfalda ábyrgð, veðsetningu í tekjum til tryggingar ábyrgð og veiting umboðs til að undirrita lánasamning og taka að sér þær skuldbindingar sem greinir í lánsamningi vegna láns félags frá Lánasjóði sveitarfélaga: 

Sveitarstjórn sveitarfélags samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns félags hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. xxx.xxx.xxx-, með lokagjalddaga þann 20. febrúar 2039, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir.

Er lánið tekið til stutt lýsing á tilganginum með lántökunni sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.

Fari svo að sveitarfélag selji eignarhlut í félagsins til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.

Jafnframt er nafn umboðshafa, kt., titill, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.

Tillaga að bókun í fundargerð stjórnar félags eða stofnunar sem er að fullu í eigu sveitarfélags eða í samvinnu með öðrum sveitarfélögum. 

Stjórn félags eða stofnunar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga allt að fjárhæð XXX.XXX.XXX mkr., til x ára. Er lánið tekið til að fjármagna stutt lýsing á tilgangi með lántöku. Verkefnið fellur undir lánshæf verkefni, sbr. 3.gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Jafnframt er nafn, kennitala, titill, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. félags ehf./bs að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga og til að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu láns þessa, ásamt vöxtum og kostnaði stendur einföld óskipt ábyrgð viðkomandi sveitarfélaga, sbr. heimild í 2.mgr. 69 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og setur sveitarfélagið til tryggingar tekjur sínar sbr. 2. mgr. 68.gr. sömu laga.