Mestu útlán og lægstu vextir í sögu Lánasjóðs sveitarfélaga

5. mar. 2019

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 857 milljónum króna á árinu 2018 samanborið við 777 milljónir króna á árinu 2017. Breytingin á milli ára skýrist einna helst af miklum útlánavexti og aukinni verðbólgu.

Heildareignir sjóðsins í lok ársins voru 105,4 milljarðar króna en voru 85,7 milljarðar í árslok 2017 sem er aukning um 23%. Heildarútlán sjóðsins námu 99,1 milljarði króna í lok ársins samanborið við 73,6 milljarða í árslok 2017. Útlánaaukning á milli ára er því 25,5 milljarðar eða 35% en aukninguna má bæði rekja til almennrar aukinnar eftirspurnar eftir útlánum sem og uppgjöri sveitarfélaga á lífeyrisskuldbindingum við lífeyrissjóðinn Brú.

Eigið fé nam 17,9 milljörðum króna en var 17,5 milljarðar í árslok 2017. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 77% en var 97% í árslok 2017.

Traustur efnahagur, lágur vaxtamunur og lækkandi ávöxunarkrafa á verðtryggð skuldabréf hefur skilað því að sveitarfélögum bjóðast nú lægstu útlánavextir hjá Lánasjóðnum í 52 ára sögu hans.

Stjórn sjóðsins leggur til að á árinu 2019 verði arður að fjárhæð 428 milljónir króna greiddur til hluthafa í samræmi við arðgreiðslustefnu sjóðsins.

Helstu niðurstöður ársreikninga sjóðsins undanfarin ár í milljónum króna: 

Rekstur ársins 2018 2017 2016
Hreinar vaxtatekjur........................................... 1.013 927 959
Aðrar rekstrartekjur (gjöld)............................... 41 32 (42)
Almennur rekstrarkostnaður............................. 196 185 204
Afkoma fyrir óreglulega liði............................ 857 774 713
Óreglulegir liðir……………………........................... 0 3 270
Hagnaður ársins.......................................... 857 777 983
       
Efnahagur 31. desember 2018 2017 2016
Handbært fé................................................... 6.180 12.097 5.876
Útlán og kröfur............................................... 99.051 73.566 71.175
Eignir samtals............................................... 105.408 85.707 78.024
       
Verðbréfaútgáfa.............................................. 84.536 65.154 57.059
Aðrar lántökur................................................ 2.878 3.010 3.591
Skuldir samtals............................................ 87.496 68.249 60.852
       
Eigið fé........................................................ 17.912 17.459 17.172
       
CAD- hlutfall (Basel II).................................... 77% 97% 85%

 

Framtíðarhorfur

Lánasjóður sveitarfélaga sér fram á að eftirspurn eftir útlánum verði nokkuð kröftug á næstu misserum í ljósi uppbyggingar á innviðum og öðrum framkvæmdum í mörgum sveitarfélögum landsins. Lánakjör hafa aldrei verið hagstæðari í sögu Lánasjóðsins enda er hlutverk hans að útvega lánsfjármagn á sem hagstæðustu kjörum til sveitarfélaga landsins.

Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.

 Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

ÁRSREIKNINGUR LS 2018

FJÁRFESTAKYNNING