Árshlutareikningur 2018

21. ágú. 2018

Heildarútlán jukust um 24% á fyrri hluta ársins 2018
Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 96.906 milljónir króna samanborið við 85.707 milljónir króna í árslok 2017. Mikil aukning varð á útlánum á fyrri hluta ársins í tengslum við uppgjör sveitarfélaga á lífeyrisskuldbindingum en heildarútlán jukust um 17,6 milljarða eða sem nemur 24%. Á síðustu 12 mánuðum nam útlánaaukningin 22 milljörðum eða 32%. Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 13,4 milljarðar en 23,4 milljarðar á síðustu 12 mánuðum. Þá nam eigið fé 17.364 milljónum króna á móti 17.459 milljónum króna í árslok 2017. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 81% en var 97% í árslok 2017 en lækkunina má einna helst rekja til aukinnar útlánaáhættu.

Hagnaður tímabilsins nam 310 milljónum króna samanborið við 432 milljónir króna á sama tíma árið 2017. Breytingin á milli ára skýrist af lægri hreinum vaxtatekjum og neikvæðum gjaldeyrismun.

Helstu niðurstöður í milljónum króna:  

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.18 1.1.-30.6.17
     
Hreinar vaxtatekjur................................. 427 517
Aðrar rekstrartekjur (gjöld).....................  (18) 3
Almennur rekstrarkostnaður.................. 99 91
Hagnaður tímabilsins............................ 310 432
     
Efnahagur í lok tímabils 30.jún.18 30.jún.17
     
Handbært fé........................................... 5.548 7.481
Útlán og kröfur....................................... 91.190 69.179
Eignir samtals....................................... 96.906 77.007
     
Verðbréfaútgáfa...................................... 76.384 56.949
Aðrar lántökur......................................... 2.796 2.856
Skuldir samtals..................................... 79.542 59.893
     
Eigið fé................................................. 17.364 17.114
     
CAD- hlutfall (Basel II)............................. 81% 99%

Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga sér fram á að veitt útlán á árinu 2018 verði talsvert umfram síðustu ár, annars vegar vegna lánveitinga á fyrri hluta ársins og hins vegar vegna almennt aukinnar eftirspurnar eftir útlánum sem fyrirséð eru á seinni helmingi ársins. Búist er við að verðbréfaútgáfa muni að miklu leyti aukast í takt við útlánavöxt en vísað er í uppfærða útgáfuáætlun sjóðsins sem finna má á heimasíðu hans. Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.

 Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

Árshlutareikningur 2018

Afkomutilkynning

Fjárfestakynning